Các bước tham gia

Các quyền lợi của VIP

Quay lại

Giới thiệu về hệ thống VIP của Vua Tam Quốc:

Hệ thống gồm 13 cấp VIP, mỗi cấp VIP sẽ có quyền lợi riêng, VIP càng cao, hưởng lợi càng lớn.

Quyền lợi cấp Vip

VIP 1. Cần nạp 100 vàng

 • Bạc 10,000 + Ngựa Bích Vân Hà
 • Mua được vị trí huấn luyện số 4
 • Mở huấn luyện cao cấp
 • Mỗi ngày mua được 5 quân lệnh
 • Bỏ thời gian đợi cường hóa trang bị
 • Mở rương vàng có tỉ lệ nhận tướng 6 sao
 • Tối đa hồi 50 quân lệnh
 • Tích lũy tối đa 50 lượt trưng thu

  image

VIP 2. Cần nạp 500 vàng

 • Bạc 20,000 + Giáp Minh Quang
 • Trực tiếp dùng vàng triệu hồi thương nhân thứ 4 trong chuồng ngựa/may vá
 • Được dùng vàng khai quang để mở thuộc tính phụ thứ 2
 • Mở tẩy trang bị định hướng
 • Mỗi ngày mua 10 quân lệnh
 • Thăng cấp quân công tướng không có thời gian chờ
 • Hưởng quyền lợi VIP 1

  image

VIP 3. Cần nạp 1000 vàng

 • Bạc 40,000 + Áo Choàng Xanh
 • Mua được vị trí huấn luyện số 5
 • Mở được hình thức huấn luyện Bạch Kim
 • Mở luyện tướng tẩy thuộc tính Bạch Kim
 • Mở huấn luyện tướng trong 48 giờ
 • Trong thời gian cường hóa trang bị có tỉ lệ tăng liền 2 cấp bạo kích
 • Mỗi ngày mua được 15 quân lệnh
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-2

  image

VIP 4. Cần nạp 2000 vàng

 • Bạc 60,000 + Ngựa Đích Lô
 • Mỗi ngày được mua 20 quân lệnh
 • Chinh chiến phụ bản không giới hạn thời gian chờ
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-3

  image

VIP 5. Cần nạp 5000 vàng

 • Bạc 80,000 + Sách Càn Khôn
 • Mua vị trí huấn luyện số 6
 • Mở hình thức huấn luyện tướng Kim Cương
 • Hội đàm chuồng ngựa/may vá không giới hạn thời gian chờ
 • Xích Bích/Quan Độ chiến hàng ngày được mua 2 lượt
 • Tối đa hồi 55 quân lệnh
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-4

  image

VIP 6. Cần nạp 10000 vàng

 • Bạc 150,000 + Binh phù Thiên Lang
 • Được mua vị trí huấn luyện số 7
 • Mở luyện tướng tẩy thuộc tính VIP
 • Mỗi ngày được mua 40 quân lệnh
 • Trong xưởng có thể dùng chức năng vật giá cao nhất
 • Trưng thu không giới hạn thơi gian chờ
 • Hưởng quyền lợi từ VIP 1-5

  image

VIP 7. Cần nạp 20000 vàng

 • Bạc 200,000 + Quân công 22000 + Áo Di Lân
 • Được mua vị trí huấn luyện số 8
 • Mở hình thức huấn luyện VIP
 • Trang bị giúp mở thuộc tính thứ 3
 • Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 2 lượt
 • Tích lũy tối đa 60 lượt trưng thu
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-6

  image

VIP 8. Cần nạp 50000 vàng

 • Bạc 250,000 + Quân công 25,000 + Uy 5000 + Thương Lục hợp
 • Mỗi ngày mua 50 quân lệnh
 • Xích Bích/Quan Độ mỗi ngày mua 3 lượt
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-7

  image

VIP 9. Cần nạp 100000 vàng

 • Bạc 300,000 + Quân công 28,000 + Sách Hiên Viên + Tướng Lữ Bố
 • Được mua vị trí huấn luyện số 9
 • Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 4 lượt
 • Tối đa hồi 60 quân lệnh
 • Hưởng quyền lợi từ VIP 1-8

  image

VIP 10. Cần nạp 150000 vàng

 • Bạc 350,000 + Quân công 30,000 + Uy 10,000 + Ngựa Đế Thích
 • Thăng cấp quan công tướng để đột bay vàng
 • Xích Bích/Quan độ chiến hàng ngày được mua 5 lượt
 • Hưởng quyền lợi VIP 1-9

  image

VIP 11. Cần nạp 300000 vàng

 • Bạc 500,000 + Quân công 50,000 + Quạt Hỏa Cầm Phiến
 • Mỗi ngày mua 75 quân lệnh
 • Hưởng quyền lợi từ VIP 1-10

  image

VIP 12. Cần nạp 500000 vàng

 • Bạc 800,000 + Quân công 80,000 + Tướng Đại Kiều
 • Mỗi ngày được mua 100 quân lệnh
 • Tích lũy tối đa 70 lượt trưng thu
 • Hưởng quyền VIP 1-11

  image

VIP 13. Cần nạp 1200000 vàng

 • Bạc 1,200,000 + Quân công 120,000 + 5 đá hồn cấp 11
 • Mỗi ngày mua 125 quân lệnh
 • Xích Bích/Quan Độ chiến hàng ngày được mua 7 lượt
 • Hưởng quyền VIP 1-12

  image

Quà nạp lần đầu

 • Bạc 10 vạn
 • Quân công 2000
 • Quân uy 500
 • Phù Thiên Lang

  image

Tags: