Tải Game

Nạp đơn giá nhận thần đan

04/02/2019

Nạp đơn giá nhận thần đan
Thời gian: 00h00 ngày 04/02/2019 đến 23h59 ngày 04/02/2019
Phạm Vi: S1 đến 168
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp đơn giá mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau
mau tham gia.
Mỗi mốc tối đa được nạp nhận 3 lần.
- Nạp đơn giá 300 vàng: Vàng x300 + Chân Khí Đan x8
- Nạp đơn giá 600 vàng: Vàng x600 + Chân Khí Đan x16
- Nạp đơn giá 1200 vàng: Vàng x1200 + Chân Khí Đan x32
- Nạp đơn giá 1800 vàng: Vàng x1800 + Chân Khí Đan x64

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ