Tải Game

Tích nạp nhận Kinh Mạch Đan

10/01/2019

Tích nạp nhận Kinh Mạch Đan
Thời gian: 00h00 ngày 10/01/2019 đến 23h59 ngày 11/01/2019
Phạm Vi: S1 đến 164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
1.Tích nạp đạt 100 Vàng: Bạc x20.000 + Chân Khí Đan*20 + Quân công x10.000
2.Tích nạp đạt 500 Vàng: Bạc x30.000 +Chân Khí Đan*30 + Quân công x10.000
3.Tích nạp đạt 1000 Vàng: Bạc x50.000 + Chân Khí Đan*50 + Chúc Phúc đan*6 + Quân công *5000
4.Tích nạp đạt 2000 Vàng: Bạc x100.000 + Chân Khí Đan*80 + Chúc Phúc đan*10 + Quân công *10000
5.Tích nạp đạt 4000 Vàng: Bạc x153.000 + Chân Khí Đan*100 + Chúc Phúc đan*15 + Quân công *20000
6.Tích nạp đạt 8000 Vàng: Bạc x200.000 +Tinh Khí Đan*50 + Chúc Phúc đan*25 + Quân công *30000
7.Tích nạp đạt 15300 Vàng: Bạc x400.000 + Tinh Khí Đan*70 + Chúc Phúc đan*35 + Quân công *40000
8.Tích nạp đạt 25000 Vàng: Bạc x500.000 + Tinh Khí Đan*80 + Chúc Phúc đan*40 + Quân công *50000
9.Tích nạp đạt 35000 Vàng: Bạc x600.000 + Linh Khí Đan*5 + Tinh Khí Đan*40 + Quân công *60000 + Rương bảo vật tùy chọn x1
10.Tích nạp đạt 45000 Vàng: Bạc x700.000 + Linh Khí Đan*8 + Tinh Khí Đan*45 + Quân công *80000 + Rương siêu tướng tùy chọn x1
11.Tích nạp đạt 55000 Vàng: Bạc x1.000.000 + Tú Nữ Tùy Chọn x1 + Bảo vật tùy chọn x1
Tú Nữ có thể đổi sang tướng
---------------------------------------------------
Tích tiêu nhận son
Thời gian: 00h00 ngày 10/01/2019 đến 23h59 ngày 11/01/2019
Phạm Vi: S1 – 164
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng
hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ