Tải Game

Tích nạp nhận Kinh Mạch Đan

31/01/2019

Tích nạp nhận Kinh Mạch Đan
Thời gian: 00h00 ngày 31/01/2019 đến 23h59 ngày 01/02/2019
Phạm Vi: S1 đến 167
http://bit.ly/QuaEvent
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
1.Tích nạp đạt 100 Vàng: Bạc x20.000 + Chân Khí Đan*20 + Quân công x10.000
2.Tích nạp đạt 500 Vàng: Bạc x30.000 +Chân Khí Đan*30 + Quân công x10.000
3.Tích nạp đạt 1000 Vàng: Bạc x50.000 + Chân Khí Đan*50 + Chúc Phúc đan*6 + Quân công *5000
4.Tích nạp đạt 2000 Vàng: Bạc x100.000 + Chân Khí Đan*80 + Chúc Phúc đan*10 + Quân công *10000
5.Tích nạp đạt 4000 Vàng: Bạc x153.000 + Chân Khí Đan*100 + Chúc Phúc đan*15 + Quân công *20000
6.Tích nạp đạt 8000 Vàng: Bạc x200.000 +Tinh Khí Đan*50 + Chúc Phúc đan*25 + Quân công *30000
7.Tích nạp đạt 15300 Vàng: Bạc x400.000 + Tinh Khí Đan*70 + Chúc Phúc đan*35 + Quân công *40000
8.Tích nạp đạt 25000 Vàng: Bạc x500.000 + Tinh Khí Đan*80 + Chúc Phúc đan*40 + Quân công *50000
9.Tích nạp đạt 35000 Vàng: Bạc x600.000 + Linh Khí Đan*5 + Tinh Khí Đan*40 + Quân công *60000 + Rương bảo vật tùy chọn x1
10.Tích nạp đạt 45000 Vàng: Bạc x700.000 + Linh Khí Đan*8 + Tinh Khí Đan*45 + Quân công *80000 + Rương siêu tướng tùy chọn x1
11.Tích nạp đạt 55000 Vàng: Bạc x1.000.000 + Tú Nữ Tùy Chọn x1 + Bảo vật tùy chọn x1
Tú Nữ có thể đổi sang tướng
---------------------------------------------------
Tích tiêu luyện đồ
Thời gian: 00h00 ngày 31/01/2019 đến 23h59 ngày 01/02/2019
Phạm Vi: S1 – S167
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu 150 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5
- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 10.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x1
- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 15.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x2
- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 20.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x2
- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 30.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x3
- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 40.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x3
- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 50.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x4
- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 60.000 + Hồn Thống – Lữ Mông x5
- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 80.000 + Bảo vật exp đỏ x1
- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 100.000 + Bảo vật exp đỏ x2

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ