Tải Game

Tích nạp nhận Thần Đan

14/03/2019

Tích nạp nhận Thần Đan
Thời gian: 00h00 ngày 14/03/2019 đến 23h59 ngày 15/03/2019
Phạm Vi: S1 đến S173
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận
thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
Đăng ký nhận quà tại : http://bit.ly/QuaEvent
Tích nạp 100 vàng:Rương bạc*1 + Chìa bạc*1 + Thiên Mệnh Đan*5
Tích nạp 500 vàng:Rương vàng*2 + Chìa vàng*2 + Thiên Mệnh Đan*10 + Quân công x10000
Tích nạp 1000 vàng:Bạc 50.000 + Thằng cấp đan 30 + Thiên Mệnh Đan*15 + Quân công x20000
Tích nạp 2000 vàng:Bạc 70.000 + Thằng cấp đan 50 + Thiên Mệnh Đan*25 + Quân công x30000
Tích nạp 4000 vàng:Bạc 100.000 + Thằng cấp đan 70 + Thiên Mệnh Đan*30 + Quân công x40000
Tích nạp 8000 vàng:Bạc 200.000 + Thằng cấp đan 100 + Thiên Mệnh Đan*35 + Quân công x50000
Tích nạp 15000 vàng:Bạc 300.000 + Thằng cấp đan 130 + Thiên Mệnh Đan*40 + Quân công x60000
Tích nạp 25000 vàng:Bạc 400.000 + Thằng cấp đan 160 + Thiên Mệnh Đan*55 + Quân công x70000
Tích nạp 35000 vàng:Bạc 500.000 + Thằng cấp đan 200 + Thiên Mệnh Đan*80 + Quân công x80000 + Rương bảo vật tùy chọn
Tích nạp 45000 vàng:Bạc 700.000 + Thằng cấp đan 250 + Thiên Mệnh Đan*100 + Quân công x90000 + Rương Tự Chọn 1 trong 3 tướng mới( Tả Từ - Kiêu-Tôn Thượng Hương - Quan Ngân Bình)*1

Tích nạp 55000 vàng:Bạc 800.000 + Thằng cấp đan 300 + Thiên Mệnh Đan*120 + Quân công x100000 + Rương trang bị tùy chonx1 
Tích nạp 65000 vàng:Bạc 900.000 + Thằng cấp đan 350 + Thiên Mệnh Đan*120 + Rương Tự Chọn 1 trong 3 tướng mới( Tả Từ - Kiêu-Tôn Thượng Hương - Quan Ngân Bình)*1
Đại Kiều VIP 12 trở lên mới được chọn.

---------------------------------------------------

Tích tiêu nhận son
Thời gian: 00h00 ngày 14/03/2019 đến 23h59 ngày 15/03/2019
Phạm Vi: S1 – 173
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận thưởng
hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu phí 100 vàng: Quân công 500 + Son x 5 + Bạc x 10.000
- Tích tiêu phí 500 vàng: Quân công 1000 + Son x 10 + Bạc x30.000
- Tích tiêu phí 1000 vàng: Quân công 2000 + Son x 20 + Bạc x 70.0000
- Tích tiêu phí 2000 vàng: Quân công 3000 + Son x 30 + Bạc x120.000
- Tích tiêu phí 5000 vàng: Quân công 5000 + Son x 60 + Bạc x250.000
- Tích tiêu phí 10000 vàng: Quân công 10000 + Son x 80 + Bạc x350.000
- Tích tiêu phí 25000 vàng: Quân công 25000 + Son x 120 + Bạc x500.000
- Tích tiêu phí 35000 vàng: Quân công 45000 + Son x 170 + Bạc x650.000
- Tích tiêu phí 55000 vàng: Quân công 65000 + Son x 300 + Bạc x700.000

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ