Tải Game

Tích nạp nhận thiên địa tinh hoa

07/03/2019

Tích nạp nhận thiên địa tinh hoa
Thời gian: 00h00 ngày 07/03/2019 đến 23h59 ngày 08/03/2019
Phạm Vi: S1 đến 172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau
tham gia!
Đăng ký nhận quà tại http://bit.ly/QuaEvent
1.Tích nạp đạt 150 vàng: Quân lệnh*5 + Son*30 + Thiên Địa Tinh Hoa*200 + Chúc phúc đan x5
2.Tích nạp đạt 1000 vàng: Bạc 100.000 + Quân Công*20.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*300 +Chúc phúc đan x10
3.Tích nạp đạt 2000 vàng: Bạc 200.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*500 + Quân Công*30.000 + Chúc phúc đan x15
4.Tích nạp đạt 4000 vàng: Bạc 300.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*700 + Quân Công*40.000 + Chúc phúc đan x20
5. Tích nạp đạt 8000 vàng: Bạc 400.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*1300 +Quân công 50.000 + Kiếm Ngư Trườngx1 
6. Tích nạp đạt 15000 vàng: Bạc 500.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*1500 + Chiến hồn lv11*2 + Quân Công 60.000 + Chân Cơ x1
7. Tích nạp đạt 25000 vàng: Bạc 600.000 + Thiên Địa Tinh Hoa*2000 + Chiến hồn lv12*2 + Bảo vật tùy chọn x1
8. Tích nạp đạt 35000 vàng: Bạc 700.000 + Chiến hồn lv13*2 + Thiên Địa Tinh Hoa*2500 + Áo Long Phi x1
9. Tích nạp đạt 45000 vàng: Bạc 800.000 + Chiến hồn lv14*1 + + Bảo vật Exp đỏ x4 + Rương Tự Chọn 1 trong 3 tướng mới( Tả Từ - Kiêu-Tôn Thượng Hương - Quan Ngân Bình)*1
10.Tích nạp đạt 55000 vàng: Bạc 1.000.000 + Chiến hồn lv15*1 + Rương tướng hoặc trang bị tùy chọn x1
---------------------------------------------------
Tích tiêu luyện đồ 
Thời gian: 00h00 ngày 07/03/2019 đến 23h59 ngày 08/03/2019
Phạm Vi: S1 – S172
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện Chúa công nạp đơn giá đạt mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn. Mau mau tham gia!
- Tích tiêu 150 vàng: Quân công x 3000 + Quân lệnh x 5
- Tích tiêu 500 vàng: Bạc x 20.000 + Quân công x 10.000 + Hồn Tôn Lỗ Banx1
- Tích tiêu 1000 vàng: Bạc x 40.000 + Quân công x 15.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x2
- Tích tiêu 2000 vàng: Bạc x 50.000 + Quân công x 20.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x2
- Tích tiêu 5000 vàng: Bạc x 100.000 + Quân công x 30.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x3
- Tích tiêu 10000 vàng: Bạc x 200.000 + Quân công x 40.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x3
- Tích tiêu 20000 vàng: Bạc x 300.000 + Quân công x 50.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x4
- Tích tiêu 35000 vàng: Bạc x450.000 + Quân công x 60.000 + Hồn Tôn Lỗ Ban x5
- Tích tiêu 45000 vàng: Bạc x 650.000 + Quân công x 80.000 + Bảo vật exp đỏ x1
- Tích tiêu 60000 vàng: Bạc x 900.000 + Quân công x 100.000 + Bảo vật exp đỏ x2

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ